Polityka prywatności

 1. Podstawy

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem www.smartlifepolska.pl, której Administratorem jest Smartlife spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 104 lok. 7, 60-307 Poznań, NIP  7773187458, REGON 301574640, KRS 0000964836.

Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Smartlife sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 1. Zasady ochrony danych osobowych

Smartlife sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej. Smartlife sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Każda osoba przekazująca Smartlife sp. z o.o. dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

Smartlife sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach, w tym:

 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie newslettera.
 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Smartlife sp. z o.o. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie informacji marketingowych.
 • w przypadku założenia na stronach internetowych Smartlife sp. z o.o. konta użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi tego konta (sklep internetowy). Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika.
 • w przypadku złożenia zamówienia na produkt, którego sprzedawcą jest Smartlife sp. z o.o., dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach Smartlife sp. z o.o. jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 • w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu przedstawiciela Smartlife sp. z o.o. w związku produktami lub usługami Smartlife sp. z o.o.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Smartlife sp. z o.o. może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Smartlife sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Smartlife sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
 1. Pozyskiwanie danych

Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Smartlife sp. z o.o. zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
 • kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronach internetowych Smartlife sp. z o.o. znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Smartlife sp. z o.o. – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Smartlife sp. z o.o. nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 • podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Smartlife sp. z o.o. – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Smartlife sp. z o.o. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Smartlife sp. z o.o.. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”.
 1. Prawa użytkownika

Smartlife sp. z o.o. respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • prawo dostępu do danych – w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Smartlife sp. z o.o., z wyjątkiem następujących sytuacji:

– korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

– wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

– celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do sprostowania danych – Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Masz prawo zażądać, aby Smartlife sp. z o.o. ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

– jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Smartlife sp. z o.o., wtedy Smartlife ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,

– jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Smartlife sp. z o.o. musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

– jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,

– jeśli Smartlife sp. z o.o. nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 • prawo do przenoszenia danych – jeśli Smartlife sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w usprawiedliwionych celach Smartlife sp. z o.o. jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Smartlife sp. z o.o. zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

 1. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

Smartlife sp. z o.o. oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Smartlife sp. z o.o.

W przypadku dostarczania zamówionego poprzez sklep internetowy Smartlife sp. z o.o. produktu, dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji dostawy zostaną udostępnione firmie kurierskiej.

 1. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Smartlife sp. z o.o. mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach Smartlife sp. z o.o. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 1. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.